Cmentarz w Gdowie jest własnością Parafii pw. Narodzenia NMP w Gdowie

Administratorem cmentarza jest aktualny Proboszcz parafii, a do pomocy ma wyznaczonego zarządcę cmentarza, który w jego imieniu wykonuje konieczne prace i dba o cmentarz. Wszystkie sprawy administracyjne związane z cmentarzem załatwiamy wyznaczonych godzinach w kancelarii parafialnej lub u Zarządcy cmentarza.

Zarządcą cmentarza jest pan Tomasz Patalita tel. 604-052-263

Do zadań zarządcy należy:

 • Wykopanie grobu, zasypanie i uporządkowanie jego otoczenia,
 • Troska o porządek na cmentarzu, nadzór nad pracami firm kamieniarskich,
 • Informowanie parafii o zaistniałych potrzebach.

Procedury związane z pogrzebem:

 1. Datę, godzinę pogrzebu oraz miejsce pogrzebania ustala się w kancelarii parafialnej. Należy przynieść ze sobą akt zgonu zmarłego. Jeżeli zmarły mieszka na terenie innej parafii potrzebna jest pisemna zgoda właściwego proboszcza, na urządzenie katolickiego pogrzebu.
 2. Każdy parafianin ma prawo do miejsca na cmentarzu, czyli do grobu ziemnego.
 3. Przy budowie nagrobka bądź piwniczki konieczna jest rezerwacja miejsca. Budowa nagrobka lub piwniczki jest możliwa tylko po okazaniu dokumentu rezerwacji, który można otrzymać w kancelarii parafialnej. Przez opłatę rezerwacyjną nie zyskuje się prawa własności opłaconego miejsca, lecz zostaje się jedynie jego dysponentem na określony czas.
 4. Użytkownikiem miejsca jest osoba dokonująca rezerwacji, chyba że zostaną podane inne osoby uprawnione do dysponowania miejscem w czasie trwania rezerwacji.
 5. Parafia zastrzega sobie prawo, że po upływie czasu rezerwacji, po dodatkowych 12 miesiącach oczekiwania –może odstąpić miejsce osobom trzecim.
 6. Należy uzyskać pozwolenie zarządcy na wjazd firm kamieniarskich, na cmentarz i uiścić stosowną opłatę. Pozwolenie dotyczy wszelkich prac prowadzonych na cmentarzu np. budowę pomnika, jego remont, wymiana substancji trwałej nagrobka, istotne naprawy istniejącego nagrobka. Wszelkie wjazdy kamieniarza mają być zgłoszone przynamniej dzień wcześniej u zarządcy cmentarza przez telefon.
 7. Pracę przy nagrobku należy tak wykonać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach i sporów z innymi użytkownikami. Inwestor dba też o szybkie uprzątnięcie miejsca po wykonaniu prac.
 8. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do troski o stan, wygląd grobu, nagrobka i bezpośredniego otoczenia. Śmieci, pozostałości po wieńcach, wiązankach, kwiatach, i zniczach, winny być usuwane z grobów, składane do kontenera i miejsca na segregację.
 9. Zaśmiecanie cmentarza i terenu wokół niego śmieciami niecmentarnymi podlega każe grzywny w wysokości 500 zł. Oraz obowiązku wywiezienia wszystkich śmieci na koszt sprawcy zdarzenia.
 10. Przeprowadzenie ekshumacji dokonuje tylko zarządca cmentarza. Zainteresowani ekshumacją informują proboszcza i zarządcę cmentarza o planowanej ekshumacji na 5 dni przed terminem.

ZABRANIA SIĘ:

 • Wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Proboszcza, bądź zarządcy cmentarza.
 • Wprowadzania zwierząt.
 • Zakłócania powagi miejsca sakralnego.
 • Zaśmiecania cmentarza i terenu przyległego.
 • Samowolnego sadzenia drzew i krzewów.
 • Na cmentarzu można przebywać codziennie od rana do zmroku.

Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem a mogące być przedmiotem nieporozumień lub sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Proboszcza.

Gdów 13 września 2021 roku.